Pārdomām, ko mācītājs izlūdzas no savas draudzes, un ko draudze sagaida no sava mācītāja

Ko mācītājs izlūdzas no savas draudzes?

 1. Uzticību, ka es darīšu visu, kas manos spēkos Dievam un draudzei par godu.
 2. Aizlūgšanas, lai es nepadotos ne lepnumam un iedomībai, nedz arī – bailēm.
 3. Aizlūgšanas, lai Dievs man piešķir Svēto Garu, ka es Dieva prātu spēju sludināt bez bailēm un Evaņģēliju ar prieku.
 4. Ja kāds no Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem saslimis vai nonācis nelaimē, tad dariet man to zināmu. Negaidiet, ka es varētu Jūsu vajadzības saredzēt sapnī vai īpašā atklāsmē.
 5. Ja Jums šķiet, ka manā dzīvē kaut kas neatbilst manam mācītāja darbam, tad sakiet man to pašam kristīgas mīlestības garā. Es būšu pateicīgs par katru nopietnu un labi pārdomātu aizrādījumu.
 6. Negaidiet no manis, lai es būtu visās lietās pilnīgs un nevainojams – es tāds neesmu. Ja Jūs gribat runāt par manām kļūdām un vainām, tad es lūdzu: runājiet par tām ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.
 7. Negaidiet no manis, lai es runāju par to, pēc kā Jūsu ausis niezēt niez, bet gan par to, kas vajadzīgs Jūsu sirdīm.
 8. Neizvērtējiet manus motīvus un nedomājiet ļaunu par mani uz baumu pamata. Nāciet pie manis un jautājiet man pašam. Ja es būšu maldījies, es būšu pirmais, kas centīsies savu kļūdu labot.
 9. Netenkojiet par citiem. Ja kāds Jūs apvainojis vai nodarījis Jums ļaunu – ejiet pie viņa un visu pārrunājiet. Atcerieties tomēr, ka „spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi” (Rom.2, 1). Visu ko saki otram, lai tas būtu sacīts tā, ka ar to Tu viņam palīdzi.
 10. Kaut es vienmēr cenšos pēc vienprātības, nav teikts, ka es visos jautājumos varu ar Jums būt vienādās domās. Tāpat kā es Jums dodu tiesības uz saviem uzskatiem, dodiet arī man tādas.
 11. Neapsūdziet mani favorītismā, jo es esmu cieši apņēmies pret visiem izturēties vienādi.
 12. Neceriet, ka par mani dzirdēsiet tikai labu; atcerieties, ka „māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu” (Mt.10, 24). Savā laikā ļaudis par Kristu arī teica daudz ko tādu, kas nebija jauks un patīkams.
 13. Dāvājiet man savu draudzību. Kaut es nevaru sagaidīt, ka visiem ļoti patikšu, tomēr ceru, ka mani mīlēsiet mana darba dēļ. Mēģiniet atcerēties, ka mācītājam nav mācītāja un ka viņš priecājas, ja tie, kam viņš kalpo, pretī nes siltu draudzīgumu.
 14. Paturiet prātā, ka sātanam tie ir īsti pļaujas svētki, ja mācītāja un draudzes strapā nav mīlestības un garīgas saprašanās. Tāpēc es Jūs lūdzu – glabājot sava macītāja godu, jūs aizstāvat arī Dieva godu.

 

Ko draudzes locekļi gaida no sava mācītāja?

 1. Mēs gaidām, lai Tu esi īsts Dieva vīrs un ar savu raksturu un dzīves veidu pārstāvi Kristu, ikdienas dzīvē rādot patiesu kristīgu piemēru.
 2. Mēs ceram, ka Tu Dieva vārdus sludināsi saprotami. Mēs gaidām, ka Tu par mums teiksi patiesību, nebīstoties ar to ievainot mūsu jūtas,
 3. Mēs gaidām, ka Tu darot draudzes gana darbu, būsi tāds, kas palīdzēsi uzturēt mācītāja amata cieņu un godu un atbildīsi tā prasībām.
 4. Mēs no Tevis gaidām, lai Tu mums palīdzētu iekļūt Debesīs. Dievs Tevi aicinājis būt nomodā par mūsu dvēselēm – tieši to mēs sagaidām, lai Tu to darītu. Ja atrodi mūs kādā grēkā, kas ir bīstams dvēselei, – tad mēs vēlamies, lai Tu mūs brālīgi pamāci – gan publiski, gan privāti.
 5. Mēs sagaidām no tevis, kura dzīve atspoguļo tavu paša uztveri par uzticīgu namturību, lai Tu mums palīdzētu vadīt tādu dzīvi, kas nes bagātus augļus Kristū.
 6. Mēs gaidām, ka Tu mums uzticēsi darbu un pienākumus. Mēs nelūdzam, lai Tu pats izpildītu visus darbus baznīcā, bet lai Tu mums piešķir atbildību, lai tā mēs mācītos augt.
 7. Mēs vēlamies, lai Tu rezervētu laiku atpūtai un tā paildzinātu savu derīgumu Dieva valstības celšanai. Mēs negaidām, lai Tu būtu klāt katrā sēdē un katrā saviesīgā pasākumā.
 8. Mēs vēlamies, lai Tu veltī laiku arī saviem piederīgajiem. Tie ir pelnījuši iespējami normālu ģimenes dzīvi.
 9. Mēs vēlamies Tev dot pienācīgu atalgojumu, lai Tev nav jāzūdās par iztiku, transporta jautājumiem un citām nepieciešamībām.
 10. Mēs nevēlamies, lai Tu, mums kalpojot, zaudētu drosmi un pagurtu, bet lai Tu zinātu, ka mēs par Tevi un tavu ģimeni aizlūdzam un mums rūp tava garīgā un laicīgā labklājība.
 11. Mēs gribam par Tevi būt lepni un vēlamies, lai uz Tevi varētu norādīt, kā uz Kristus kalpa īstu paraugu.
 12. Mēs vēlamies, lai Tu allaž atcerētos, ka mēs esam vāji cilvēki un lai Tu mūsu vājības panestu un paciestu.
 13. Mēs vēlamies, lai Tu par mums – un īpaši par mūsu bērniem! – lūdz Dievu.
 14. Mēs vēlamies, lai Tu ar mums priecājies mūsu laimes brīžos un ar mums raudi, kad esam bēdās.

 

 Autors nezināms

 

 

 

 

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."