Roberta Feldmaņa fonda izdotās grāmatas

Kancelejā var iegādāties Roberta Feldmaņa fonda izdotās grāmatas.

 

KOPĀ ARKRISTUS. Otrais sprediķu krājums

Roberts Feldmanis

Mācītājs Roberts Feldmanis (1910-2002) ir viens no ievērojamākiem 20. gs. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājiem, kura kalpošana būtiski ietekmējusi Baznīcu Latvijā un ārpus tās robežām.

LELB virsmācītājs, draudžu dibinātājs un atjaunotājs, izcils liturgs, saistošs sprediķotājs, uzticams dvēseļkopis, dziesmu tulkotājs un atdzejotājs, misionārs, jaunas mācītāju paaudzes audzinātājs, garīgais tēvs un padomdevējs daudziem mācītājiem, teoloģijas doktors un Baznīcas vēstures profesors.

Šie un vēl daudzi citi “tituli” mums ļauj tikai daļēji aptvert mācītāja Roberta Feldmaņa personību un viņa kalpošanas lielo un nozīmīgo lomu Baznīcā un tautā.

Grāmata ir papildināta ar krāsainām fotogrāfijām

Izdevējs: PRFF

DZĪVĪBAS AVOTI

Roberts Feldmanis

Grāmatā iekļauti šādi darbi:

–  „Jēzus pašapziņa un Pāvila kristoloģija” (ko Kristus saka par sevi, ko Pāvils saka par Kristu),

– „Svētās Kristības sakraments” (par Kristību),

– „Dieva žēlastības brīnums” (par sakramentiem),

– „Luteriskais askētisms” (par ticības īstenošanu dzīvē),

– „Tauta Baznīcas priekšā” (baznīca attiecībās ar tautu, pildot savu uzdevumu),

– „Konkordāts starp Svēto Krēslu un Latvijas valdību 1922. gada 30. maijā” (par attiecībām ar citām kristīgām konfesijām)

– „Dieva tēls Bhagavadgītā” (par attiecībām ar citām reliģijām).

Grāmata ir papildināta ar krāsainām fotogrāfijām

Izdevējs: PRFF

“CREDO”: APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBAS SKAIDROJUMS

Roberts Feldmanis

„Credo: apustuļu ticības apliecības skaidrojums” skaidro senbaznīcas ticības atziņu kopsavilkumu – Apustuļu ticības apliecību.

Tas ir 1975. gada priekšlasījumu cikls, kas garīgi stiprināja draudzi grūtajos komunistu režīma gados.

„Mācītājs pamatojas uz Bībeles garīgajām pamatpatiesībām, tāpēc grāmata ir ļoti noderīga šodienas garīgā apmulsuma un dezorientācijas apstākļos ne tikai kristiešiem, bet visiem patiesa garīguma meklētājiem. Šai nolūkā grāmatas teksts ir papildināts ar vairākiem priekšvārdiem un daudzām atsaucēm.”

Mācītājs, Dr. theol. G. Kalme

Izdevējs: PRFF

VIENĪGIKRISTUS

Roberts Feldmanis

Arhibīskaps J. Vanags atceroties R. Feldmaņa sprediķus raksta:

“tajos bija gan Rakstu skaidrojums, gan mācība, gan pamudinājums uz kristīgu dzīvi ikdienā. Tomēr galvenais Roberta Feldmaņa sprediķos bija kas cits – Kristus persona. Viņš prata stāstīt par Jēzu tā, ka mūsu Kungs dzīvs nostājās draudzes vidū – pārsteidzošs, goda un pateicības cienīgs. Savos sprediķos profesors palīdzēja iemīlēt Kristu. [..]

Šo grāmatu būs saistoši lasīt arī tīri vēsturiskas intereses dēļ, jo tā apkopo vārdus un domas, kas dziļā padomju laikā iekustināja garīgo atmodu un mazo Mežaparka baznīcu padarīja par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas dievnamiem”.

Izdevējs: PRFF

 PĒDAS. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi

Guntis Kalme

Šī grāmata turpina G.Kalmes iepriekšējās grāmatas “Durvis uz mājām. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” tēmu – mūsu tautas identitāte 20. gadsimta vēstures griežos.

Mācītāja Gunta Kalmes jaunajā grāmatā “Pēdas. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” īpaša uzmanība pievērsta Latvijai šodienas globalizētās pasaules apstākļos. Par latviešu tautas vēsturi bieži runā kā par grūtību, ciešanu un apspiestības vēsturi. Šī grāmata, galvenokārt, ir par latviešu izturētspēju, pretestības un gara spēku un to avotiem Dievā

Izdevējs: PRFF

 ES ŠODIEN MĀJĀS NEBŪŠU

Edgars Rumba

Edgars Rumba (1904 – 1943) 1930. gados bija viens no ievērojamākiem teologiem Latvijā, mācītājs, skolotājs, Teoloģijas fakultātes profesors un kultūras darbinieks. Gājis bojā nometnē Sibīrijā.

Grāmata īpaši domāta dzejas cienītājiem, jo ir viens no nedaudziem latviešu autoru kristīgās dzejas krājumiem.

Izdevējs: PRFF

LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURE 2. izdevums
Roberts Feldmanis

Grāmatas pamatā ir profesora Dr. theol. Roberta Feldmaņa lekciju kurss “Latvijas baznīcas vēsturē”, kuru viņš  lasīja atjaunotajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1992./1993. akadēmiskajā gadā.

Šis darbs apkopo un iemieso profesora mīlestību pret Latvijas Baznīcu. Tā ir viņa akadēmiskās kalpošanas kvintesence un mūža opus magnum. Grāmatas lappusēs varam sadzirdēt Roberta Feldmaņa balsi, kas turpina mūs mācīt un vadīt cauri Latvijas Baznīcas vēsturei. Kā Baznīcas vēsturnieks un mācītājs vienlaikus viņš centās saredzēt Baznīcas ceļu Latvijas un latviešu vēsturē. Baznīcas vēsture viņam bija Evaņģēlija vēsture, kas atklājas latviešu vēsturē.

 Izdevējs: LMF

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA UN DIEVKALPOJUMS

Roberts Feldmanis

„Dievkalpojuma vienkāršā un, kā Feldmanis allaž uzsvēra, nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem – tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo saskarsmi ar Dievu Viņa vārda uzklausīšanā un sarunā ar Viņu.

Vajāšanu laika pieredzes liecība var kalpot arī kā garīga palīdzība tām draudzēm, draudžu locekļiem un vadītājiem, kurus mūsdienās nomāc Baznīcas sekularizācija, ko viņi paši bieži vien pat neapjauš.

Kas rūpīgi lasa un pārdomā šos tekstus, tas noteikti iepazīs ticību stiprinošo Gara spēku, ko sniedz sadraudzība Dieva vārdā un sakramentā. Dievkalpojuma noslēgums ir svētība. Lai svētība plūst arī no šīs tik nozīmīgās un celsmīgās grāmatiņas, nesot ticības augļus mūsu draudzēs!”

Reinhards Slenczka, prof. Dr. theol. habil., D. D.,

Rīgas Lutera Akadēmijas rektors (1997–2005)

Izdevējs: LMF

 MISIONĀRS ROBERTS FELDMANIS

Ilmārs Rubenis

Darba autors ir vēlējies savā darbā ieskicēt līdz šim maz zināmās mācītāja Roberta Feldmaņa dzīves lapaspuses un cer, ka tas palīdzēs un rosinās apgūt arī citas līdz šim augsti novērtētās, bet tomēr nepietiekami apzinātās un pētītās viņa garīgā mantojuma jomas: liturģikā, homilētikā, Baznīcas vēsturē, dvēseļkopšanā un citur, kas joprojām gaida savu pētnieku.

Šodien liela daļa no R.Feldmaņa garīgā mantojuma glabājas arhīvā, tomēr daļa no tā, joprojām ir arī cilvēku sirdīs un atmiņās. Ir svarīgi to katru savā veidā apzināt, saglabāt, darīt pieejamu un iedzīvinot lietot mūsu Baznīcā.

Izdevējs: LMF

 DURVIS UZ MĀJĀM. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi

Guntis Kalme

Dr. theol. Gunta Kalmes grāmata palīdzēs lasītājam izprast, ko šodienas Latvijas situācijā nozīmē būt Latvijas pilsonim, kā īstenot Dieva gribu mīlēt savu tuvāko, esot līdzdalīgam savas tautas dzīvē. Autors, runājot par Latvijas vēsturi no kristīga redzējuma, atklāj Dieva dāvanas – Dzimtenes jēgu un nozīmi šodienas sarežģītajā situācijā.

Izdevējs: IHTIS

"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."