Ziedošana

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. 

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. 
Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, 
tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, 
un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.
/2 Kor.9:7-1/

Manna un mamons — raksts par desmitās tiesas došanu.

Vai esi pārdomājis, kā draudze kalpo Tev:200x266-images-stories-flying-buttress

 1. Draudze uztur dievnamu, kārtībā, tīrībā un glītumā. Tas ir saistīts ar izdevumiem – sveces, apkure, elektrība un daudzas citas lielas un mazas lietiņas ir jāiegādājas, lai tas notiktu.
 2. Tā algo mācītāju, lai viņš turētu dievkalpojumus un sprediķotu, dalītu Svēto Vakarēdienu, kristītu un iesvētītu jaunus draudzes locekļus, apmeklētu vecos un nespējīgos, uzklausītu Tevi privātajā grēksūdzē un arī vienkāršā pastorālā sarunā. Noturētu Bībeles stundas un vadītu draudzes darbu, utt.
 3. Draudze ir starpnieks ar kuras palīdzību Tu piedalies visas Baznīcas uzturēšanā. Daļu savu ienākumu (4,50Ls par draudzes locekli) tā iemaksā Baznīcas kopkasē, tādejādi piedaloties arhibīskapa, prāvesta un citu Baznīcas nozaru uzturēšanā.

Kā Tu vari kalpot savai draudzei!

 1. Apmeklē dievkalpojumus;
 2. Lūdz par savu draudzi un tās mācītājiem savās personīgajās lūgšanās;
 3. Piedalies draudzes darbā – koris, lūgšanu grupa, svētdienas skola u.c.;
 4. Palīdzi praktiski – sakopt baznīcas un draudzes nama apkārtni, baznīcas iekšieni;
 5. Atbalsti draudzi finansiāli ziedojot no saviem ienākumiem!

Cik draudzes loceklim būtu jāziedo?

Ja draudzes loceklis maksā Dievam “desmito tiesu”, tā ir laba lieta. Šis likums rakstīts Vecajā Derībā, pravieša Maleahija grāmatā 3:10 „Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!”

Jaunajā Derībā arī lasām par ziedošanu, taču Desmitā tiesa šeit nav garīgs likums, bet Apustulis Pāvils iesaka ziedot ar sirdi, kā lasām 2. Vēstulē Korintiešiem 9:7 „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi.”

Ja Tava sirds ir smaga no Desmitās tiesas, tad paskaties šajā tabuliņā un atrodi tur savu skaitli ar priecīgu sirdi.

Taču atceries: Tava ziedojuma apmēram būtu jāatbilst Taviem ieņēmumiem.

Procenti no ienākuma mēnesī

Ienāk. 2% gadā 3% gadā 4% gadā 5% gadā
50 1 12 1.5 18 2 24 2.5 30
70 1.4 16.8 2.1 25.2 2.8 33.6 3.5 42
100 2 24 3 36 4 48 5 60
150 3 36 4.5 54 6 72 7.5 90
200 4 48 6 72 8 96 10 120
250 5 60 7.5 90 10 120 12.5 150
300 6 72 9 108 12 144 15 180
350 7 84 10.5 126 14 168 17.5 210
400 8 96 12 144 16 192 20 240
450 9 108 13.5 162 18 216 22.5 270
500 10 120 15 180 20 240 25 300

Pēc būtības desmitās tiesas princips ir vienkāršs…

 • 10 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt vienu mācītāju tādā līmenī, kādā dzīvo draudzes locekļi.
 • 20 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt mācītāju un uzturēt dievnamu.
 • 30 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt mācītāju, dievnamu, kā arī uzturēt diakoniju (labdarību).

Padomājiet par to… ko mēs spētu?

 

Ziedojumus vari samaksāt:

 1. pie draudzes kasieres (pirms vai pēc svētdienas Dievkalpojuma).
 2. pie draudzes sekretāres (kancelejas darba laikā).
 3. pārskaitīt uz draudzes norēķinu kontu.
 
"Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."